Contains Mature genres, is considered NSFW.
Yakushi Olivier wa Aisuru Koushaku ni Shi wo Okuru / θ–¬εΈ«γ‚ͺγƒͺγƒ΄γ‚£γ‚¨γ―ζ„›γ™γ‚‹ε…¬ηˆ΅γ«ζ­»γ‚’θ΄ˆγ‚‹
Rank: 5066th, it has 970 monthly / 12.1K total views.
Authors: Sakuru toma
Artists: Sorajima
Genres: Manga , Webtoon , Josei(W) , Mature , Fantasy , Full Color , Romance
Original language: Japanese
Translated language: English
Read direction: Left to Right
Original work: Completed
Upload status: Ongoing
Year of Release: 2023
Summary:
"We were happy until that fateful day." Born into a clan of apothecaries, Olive is a young girl who dreams of continuing her family's legacy. But then, one day, her hometown gets attacked. She loses her entire family, except for her older sister. They get adopted by the lord of the domain, Earl Elvert, only to be treated like livestock. Olive does everything to protect her physically disabled sister, who's eventually taken hostage in order to coerce Olive to abuse her power. "It's because only your family can make a 'perfect poison' causing instant death." That is, an ability to refine a special kind of poison from her blood. Olive is forced to assume a false identity, marry and later poison the infamous "Murderous Duke." However, contrary to the rumors, Duke Victor seems to be an honest and kindhearted man... "I don't want to kill him. But as things stand, my sister..." The more love she feels from Victor, the more her anguish grows.
show the remaining
Notices:
⚠️TW for physical and sexual abuse

Chapters (29)

read on v3x
${localHistory_item.text_epi} ${localHistory_item._time_ago}
Chapter 29
_dumbcat_ 128 + 1K 31 days ago
Chapter 28
_dumbcat_ 184 + 1.3K 79 days ago
Chapter 27
_dumbcat_ 161 + 1.2K 92 days ago
Chapter 26
_dumbcat_ 181 + 1.2K 100 days ago
Chapter 25
_dumbcat_ 207 + 1.4K 109 days ago
Chapter 24
_dumbcat_ 283 + 1.8K 119 days ago
Chapter 23
_dumbcat_ 321 + 1.9K 127 days ago
Chapter 22
_dumbcat_ 359 + 2.1K 134 days ago
Chapter 21
_dumbcat_ 339 + 2K 141 days ago
Chapter 20
_dumbcat_ 420 + 2.4K 145 days ago
Chapter 19
_dumbcat_ 375 + 2K 145 days ago
Chapter 18
_dumbcat_ 423 + 2.1K 145 days ago
Chapter 17
_dumbcat_ 439 + 2.3K 145 days ago
Chapter 16
_dumbcat_ 425 + 2.2K 145 days ago
Chapter 15
_dumbcat_ 446 + 2.3K 146 days ago
Chapter 14
_dumbcat_ 410 + 2.3K 146 days ago
Chapter 13
_dumbcat_ 423 + 2.3K 146 days ago
Chapter 12
_dumbcat_ 419 + 2.2K 146 days ago
Chapter 11
_dumbcat_ 446 + 2.3K 146 days ago
Chapter 10
_dumbcat_ 486 + 2.5K 147 days ago
Chapter 9
_dumbcat_ 462 + 2.3K 147 days ago
Chapter 8
_dumbcat_ 467 + 2.6K 147 days ago
Chapter 7
_dumbcat_ 513 + 2.5K 147 days ago
Chapter 6
_dumbcat_ 551 + 2.8K 147 days ago
Chapter 5
_dumbcat_ 575 + 3K 148 days ago
Chapter 4
_dumbcat_ 664 + 3.4K 148 days ago
Chapter 3
_dumbcat_ 773 + 3.9K 148 days ago
Chapter 2
_dumbcat_ 878 + 4.3K 148 days ago
Chapter 1
lucia 1.8K + 8.4K 163 days ago

Reviews

Comments

Disqus